1. Kapadokya Üniversitesini kazandım, ders kaydımı ne zaman ve nasıl yaptırabilirim?

Kapadokya Üniversitesinde kredili ders alma sistemi uygulanmaktadır.

Öğrenciler akademik yılın başında alacakları dersleri kendileri seçer ve bu derslere internet üzerinden kaydolurlar.

Okul kaydından sonra ders kayıtları da, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılmalıdır. Öğrenci İşleri Otomasyonundan yapılan ders kaydı, öğrenci danışmanlarının onayı ile kesinlik kazanmaktadır.

2. Mezuniyet şartları nelerdir?

Sömestir programlarında dört, trimestir programlarında altı dönemde tüm derslerini başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS alan, zorunlu stajını tamamlayan ve yeterli etkinlik puanı toplayan ön lisans öğrencileri mezun olmaya hak kazanır.

Lisans programlarında sömestr programlarında sekiz, trimestir programlarında on iki dönemde tüm derslerini tamamlayarak en az 240 AKTS alan, zorunlu stajını tamamlayan ve yeterli etkinlik puanı toplayan lisans öğrencileri mezun olmaya hak kazanır.

Uzaktan tezsiz yüksek lisans programında en az 90 AKTS alan; örgün tezli yüksek lisansta ise en az 120 AKTS alarak yüksek lisans tezini başarıyla savunan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

3. Not sistemi nasıldır?

AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarını alan öğrenciler ilgili derslerden şartsız olarak geçerler. Ayrıca kurul kararları ile bazı dersler için “DC” ve “DD” ders notları başarısız sayılabilir. Yabancı dil dersleri ile iş başında eğitime dayalı uygulama derslerinden başarılı sayılmak için mutlaka “CC” ve daha üzeri bir not almış olmak gerekir.

FF ve FD harf notlarını alan öğrenciler ilgili dersleri tekrar almak zorundadır. Bu derslerin sadece sınavlarına girmek yeterlidir fakat “FZ” harf notu olan derslere devam etmek mecburidir.

DD ve DC harf notları koşullu başarılı notlardır. Koşullu başarılı nota sahip olunan dersler sonraki akademik dönemlerde not yükseltmek için yeniden alınabilir. Mezuniyet için not ortalamasının 2.0 olması gerektiğinden not değerleri 2.0’ın altında olan koşullu başarılı derslerin mezuniyeti riske attığı unutulmamalıdır.

 

4. Ders yükü nedir?

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programda yarıyıl için gösterilen derslerin, o yarıyıldaki kredileri toplamı öğrencinin normal ders yüküdür. Yılda iki dönem (sömestir) eğitim-öğretim yapan programlarda normal ders yükü 30 AKTS, yılda üç dönem (trimestir) eğitim-öğretim yapan programlarda ders yükü 20 AKTS’dir. Dönem ve genel not ortalamalarına bağlı olarak 2. dönemden itibaren öğrencinin alabileceği toplam kredi, yani ders yükü değişebilir. Bu konuda daha fazla bilgi için “Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” okunmalıdır.

Azami Ders Yükü Hesabı

Sömestir (yılda iki dönem)
Programlar
Trimestir (yılda Üç dönem)
Programlar
Not Ortalaması Ders Yükü
(AKTS)
Azami Ders Yükü (AKTS) Ders Yükü
(AKTS)
Azami Ders Yükü (AKTS)
Yeni Kayıtlı 30 45 20 30
2.00 ve yukarı 30 45 20 30
1.00-1.99 30 34 20 23
1.00′ ın altı 23 23 15 15

 

5. Zorunlu ders nedir?

Her öğrencinin kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

6. Seçmeli ders nedir?

Öğrenciler kayıtlı oldukları program için belirlenmiş seçmeli ders gruplarından belirlenen kıstaslar doğrultusunda ders seçmek zorundadırlar. Akademik dönemde açılan ve seçilmesi zorunlu olmayan dersler arasından kredi yükleri doğrultusunda ve akademik danışmanlarının onayı ile istedikleri dersi alabilirler. Öğrencinin, öğretim programında bulunmayan ve seçilmesi zorunlu olmayan seçmeli ders kapsamında fazladan aldığı dersler, öğrencinin talebi, program başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili kurul kararı ile transkriptinden (not döküm belgesinden) silinebilir.

Öğrencilerin, mezun olmak için Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi derslerinden birini almaları ve bu dersten başarılı olmaları zorunludur. Bu dersler iki dönemde (Güzel Sanatlar I ve II; Beden Eğitimi I ve II) verilmektedir. Dersler, her programın müfredatında bulunmaktadır.

7. Ön şartlı ders nedir?

Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir.

8. Açık öğretim dersleri nelerdir?

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, Temel Bilgi Teknolojileri I-II dersleri açık öğretim yoluyla verilmektedir.

 • Açık öğretim derslerini nasıl ve nereden takip edebilirim?

http://uzaktanogretim.kapadokya.edu.tr adresinde kayıtlı ders videoları, sunumlar ve kaynak ders kitapları yer almaktadır. Dersleri istediğiniz zaman sisteme giriş yaparak takip edebilirsiniz.

 

 • Açık öğretim sınavları nasıl yapılmaktadır?

Derslerin ara sınavları http://uzaktanogretim.kapadokya.edu.tr adresinden online olarak yapılmaktadır. Dönem sonu sınavları ise yerleşkelerimizde gözetimli olarak yapılmaktadır. Sınav takvimi her eğitim yılında akademik takvimde duyurulmaktadır.

9. Muafiyet sınavları var mıdır?

Tüm yükseköğretim kurumlarında okutulması gereken zorunlu dersler ile ön şartlı yabancı dil dersleri için dönem başlarında muafiyet sınavı açılabilir. Yönetim kurulunca bu derslerin dışındaki dersler için de muafiyet sınavı açılmasına karar verilebilir. Muafiyet sınavı yapılabilecek derslerden dönem içerisinde başarısız olmuş ve dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler söz konusu derslerin yarıyıl başında açılan muafiyet sınavlarına girebilir.

10. Uzaktan Öğretim dersleri nasıl yapılmaktadır?

Üniversitemiz, uzaktan öğretim derslerini yürütmek amacıyla asenkron dersler için Advancity Akademik Öğrenme Sistemi’ni (ALMS) ve senkron dersler içinse Perculus Sanal Sınıf Platformunu kullanmaktadır.

Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın tek bir web adresi ile ulaşılabildiği ALMS ve Perculus, internet erişimi olması koşuluyla sanal sınıf ve asenkron ders malzemelerine zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin erişimi sağlayan bir platformdur.

11. Etkinlik dersi nedir?

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi uyarınca planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetlerde elde edilen puanlar kredisiz olarak son dönemde Etkinlik Dersi adı altında toplanır ve diğer zorunlu dersler gibi öğrenci mezuniyetini etkiler.

12. Kapadokya Üniversitesinde yaz okulu var mıdır?

Bir akademik yılda iki dönem eğitim gören programlar için yaz döneminde öğrenci talebine bağlı olarak yaz öğretimi yapılabilir.

13. Devam – Devamsızlık nasıldır?

Kapadokya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre devam zorunluluğu o yılki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az %70’i, uygulamalı dersler için %80’idir. Devam oranı daha düşük olan öğrenciler o dersten başarısız sayılacak ve dersi tekrar aldığında devam etmek zorunda kalacaktır.

Yurt içi, yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilere ilgili kurul kararı ile verilecek izinler devamsızlık kapsamında değildir. Bu öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde söz konusu sınavlara ilgili kurul kararı ile yeniden alınır.

14. Zorunlu staj uygulaması nasıl yapılır?

Eğitim programları hazırlanırken teorik bilgiler kadar öğrencilere iş üzerinde eğitim verilmesi, yani pratik bilgilerin de sağlanması öncelik olarak belirlenmiştir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim müfredatında genel olarak 30 iş günü zorunlu staj bulunmasına karşın öğrenciler daha uzun sürelerle veya birden çok işletmede staj yapmaya teşvik edilmektedir.

Öğrencilerimizin hem bilgilerini uygulayarak öğrenmesini hem de gerçek çalışma şartlarını tecrübe etmesini sağlamak için konusunda uzman, saygın şirketlerden ve kurumlardan destek alınmaktadır. Staj komisyonu tarafından duyurulan süreler içinde program başkanları ve staj komisyonu staj yerlerinin belirlenmesi konusunda yardımcı olmakta, öğrencinin en fazla deneyim kazanacağı işletmeler tercih edilmektedir. Uygulama becerisi gerektirmeyen lisans programlarında staj zorunlu değildir.

Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Turist Rehberliği programlarında uygulama eğitimleri müfredat içerisinde yer aldığı için bu programlarda da staj uygulaması yoktur.

15. Uygulama dersleri nasıl yapılır?

Mesleki Uygulama dersleri, güz, bahar ve yaz dönemlerinde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda belirlenmiş ve ikili protokoller ile düzenlenmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan uygulama çalışmalarını kapsar.

Uygulama yapılacak iş yerleri Üniversite tarafından belirlenir ya da onaylanır. İlgili kurulların gerekli görmesi halinde uygulama dersi Kapadokya Üniversitesi yerleşkelerindeki uygulama atölyeleri ve laboratuvarlarda yapılabilir.

Uygulama eğitimi, her programın ilgili akademik yıldaki eğitim müfredatında belirtilen dönemlerde yapılır. Uygulama süresince öğrencilerin takip ve denetimi, uygulamanın amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi ve daha fazla yararlanılabilmesi açısından sınıflar öğrenci gruplarına bölünebilir veya birleştirilebilir. Uygulama, grup sayısına ve uygulama yapılacak iş yerinin uygunluğuna bağlı olarak takip eden akademik yılın başına kadar devam edebilir. Gerekli görülmesi halinde uygulama dersleri bir sonraki akademik dönemde de devam edecek şekilde planlanabilir.

Uygulama eğitimini, belirlenen sürede mazeretli veya mazeretsiz şekilde en fazla %20 oranında devamsızlık yaparak tamamlamayan öğrenci için, devam etmediği gün ve saatleri uygulama süresine dâhil edilecek şekilde telafi programı hazırlanır. Telafi programı ilgili dönemde ya da devam eden akademik dönemde uygulanabilir. Telafi programının devam eden akademik dönemde yapılması durumunda öğrencinin uygulama dersi notu uygulama tamamlanıncaya kadar oluşmaz. Telafi programı ile eksik süreyi tamamlamayan öğrenci ilgili uygulama dersinden başarısız sayılır.

Her öğrenci, uygulamasını yaptığı birimde İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından “İş Yeri Değerlendirme Formu” doldurularak değerlendirilir. İş yeri değerlendirmesi sonucu alınan not, uygulama dersi başarı notunun %50’sini oluşturur. Bölüm Başkanı, Program Başkanı ve/veya Uygulama Sorumlusu’ndan oluşan “Uygulama Değerlendirme Komisyonu”nun uygulama bitiminde yaptığı değerlendirme sonucu verilen not uygulama dersi başarı notunun diğer %50’sini oluşturur. Gerekli görüldüğü hallerde, “Uygulama Değerlendirme Komisyonu” değerlendirmesinin yerini uygulama bitiminde yapılacak yazılı ya da sözlü sınav alabilir. Bu sınav notunun başarı notuna katkısı %50’dir.

Uygulama dersi bir sonraki akademik dönemde de devam edecek şekilde planlanırsa dersin notu uygulama eğitiminin bittiği dönemde oluşur ancak ders, not kartında dersin alındığı döneme eklenir. Bu ders tamamlanıncaya kadar, alındığı dönemin not kartında süren çalışma olarak “S” harfi ile gösterilir.

16. Kapadokya Üniversitesinde Hazırlık Eğitimi nasıl yapılır?

Hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere yerleştirildikleri eğitim-öğretim programlarının Avrupa Dil Portföyü düzeyleri doğrultusunda yabancı dilde eğitimlerini sürdürebilecek, meslekleriyle ilgili her türlü yayını takip edebilecek, etkinliklere ve tartışmalara katılabilecek dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Hazırlık eğitimi, genel hazırlık için yıl içinde 14 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 7 haftalık yaz okulundan, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programları için 16 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 8 haftalık yaz okulundan oluşur.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinden güz dönemi sonunda hedeflenen düzeye erişenler, B1 kur bitirme sınavına girip başarılı oldukları takdirde (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2) bahar döneminden muaf tutularak hazırlık senelerini başarıyla tamamlamış sayılırlar ve bahar döneminde kendi bölümlerinde alan eğitimlerine başlarlar. Bahar dönemi sonunda B1 düzeyine erişemeyen öğrenciler ise yaz okuluna devam ederler (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2).

Detaylı bilgi için https://www.kapadokya.edu.tr/akademik/hazirlik-sinifi linkini ziyaret edebilirsiniz.

17. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olursam 1. sınıfa devam edebilir miyim?

Tamamı İngilizce olan programlar hariç 2 yıl üst üste hazırlıktan başarısız olursanız, ÖSYM aracılığıyla programınızın Türkçesinin 1.sınıfına yerleşebilirsiniz. Bu haller dışında, zorunlu hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler isterlerse hazırlık eğitimini baştan alabilirler. 1. sınıfa devam edecek öğrencilerin programlarındaki dersleri alabilmeleri için öncelikle hazırlık sınıfından başarılı veya muaf olması gerekir.

18. Kapadokya Üniversitesinde kurum içi yatay geçiş nasıl yapılır?

Kurum içi yatay geçişler iki şekilde gerçekleştirilebilir:

 

Not ortalaması ile yatay geçiş: Not ortalaması ile yatay geçişler eşdeğer programlara yapılabilir. Eşdeğer programlar ve yatay geçiş koşulları yatay geçiş dönemlerinde üniversitenin internet sitesinde yayımlanacak yatay geçiş duyurusunda ilan edilir.

 • Not ortalaması ile yatay geçişte genel not ortalamasının en az 2.00 veya başarısız dersinin olmaması gerekir.
 • Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 olması şarttır.
 • Aynı programın İngilizce programından Türkçe programına kurum içi yatay geçişte başarı şartı aranmamaktadır.
 • Aynı programın örgün öğretiminden uzaktan öğretimine kurum içi yatay geçişte başarı şartı aranmamaktadır.
 • Eşdeğer programlar arasında başvuru yapılabilmektedir (isimleri aynı olan veya ilgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programlar).
 • İngilizce programlar için başvuru ve değerlendirme sonucunda kayıt yaptırmaya hak kazananlardan; adayın İngilizce yeterliliğini gösteren belge (ilgili mevzuatta anılan) veya Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak olan İngilizce muafiyet sınavında başarılı olma şartı aranacaktır. Başarılı olamayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybedeceklerdir.

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yönteminde programların eşdeğer olması şartı aranmaz. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki puanının yatay geçiş yapmak istediği programının o yıldaki taban puanından daha az olmaması başvuru yapması için yeterlidir.

Detaylı bilgi için https://www.kapadokya.edu.tr/yatay-gecis linkini ziyaret edebilirsiniz.

19. Çift Ana dal – Yan Dal yapabilir miyim?

Çift ana dal programı, üniversitemizde kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimizin, ilgi duydukları başka bir programda eş zamanlı şekilde ders alarak ikinci bir dalda ön lisans veya lisans diploması almalarını sağlar. Üniversitede yürütülen lisans programları ile diğer lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun olumlu görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yan dal programı açılabilir. Çift ana dal ve yan dal programlarına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ilgili bölümler tarafından ilan edilir.

Çift ana dal ve yan dal programları hakkında detaylı bilgi ve güncel program listesi için https://www.kapadokya.edu.tr/akademik/cift-anadal-yan-dal-programlari adresini ziyaret ediniz.

20. Çift Ana Dal – Yan Dal yaptığımda 2. programa ücret öder miyim?

Çift ana dal ve yan dal programları Kapadokya Üniversitesinde ücretsizdir. Öğrenci ana dalına devam ederken başarı şartlarını sağlıyorsa, çift ana dal ve yan dala başvurabilir. Ana dalın süresi bitene kadar ekstra bir ücret ödemez. Ana dalının eğitim – öğretim süresi bittiğinde yan dal yada çift ana dalından dersi kalmışsa kredi başı ücret öder.

21. Yurt dışı eğitim imkanları nelerdir?

2008 yılında Erasmus programına kabul edilen kurumumuz, bugüne kadar 58 öğrenci stajı, 18 akademik personel eğitimi olmak üzere toplam 76 hareketlilik gerçekleştirmiştir. 2019-2020 akademik yılına başlarken yaklaşık kırk uluslararası iş birliği anlaşmasıyla Kazakistan’dan Almanya’ya, Kore’den Litvanya’ya önemli bağlantılar kurmuştur.

Erasmus değişim programının yanı sıra 2019-2020 akademik yılı itibariyle, üniversitemiz Orhun değişim programının da bir üyesi olarak, aktif olarak öğrenci değişim programlarını desteklemektedir. Değişim programlarıyla eğitim, staj ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademik ve idari personelimiz Uluslararası İlişkiler Ofisi ile temasa geçmelidir.

Yabancı dil yeterliliği ve not ortalaması öğrencilerimizin seçim ve yerleştirme sürecinde kriter olarak değerlendirilmektedir. Değişim programlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için yıl içerisinde yapılan duyurularda değerlendirme kriterleri ayrıntılı şekilde öğrencilere ilan edilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından İstanbul ve Nevşehir ayrı ayrı olmak üzere yılda iki kez düzenlenecek olan bilgilendirme toplantıları ve uyum programlarıyla öğrencilerimize rehberlik desteği sağlamaktadır. Ayrıca başvuru koşulları, program ve partner ülke bilgileri üniversitemiz resmi web sayfasında güncel olarak yayımlanmaktadır

Detaylı bilgi için https://www.kapadokya.edu.tr/akademik/uluslararasi-ogrenci linkini ziyaret edebilirsiniz.

22. Sınav sistemi nasıldır?

Üniversitemizde sekiz farklı sınav sistemi uygulanmaktadır. Sistemler aşağıda tanımlanmıştır. Her bir ders için kullanılacak sınav sistemi ilgili kurulların önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir. Öğrencilerimizin sınav tarihlerini öğrenci işleri otomasyonundan takip etmesi gerekir.

Sistemi 1, 2, 3 ve 4 olan uzaktan öğretim derslerinde dönem içi ölçmelerin dersin değerlendirmesine etkisi %20, dönem sonu ölçmelerinin etkisi ise %80’dir.

 

23. Sınav sonucuna nasıl itiraz edilir?

Öğrenciler, bir ölçme sonucuna ilan tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde “Öİ.FR.013 Sınav Puanı İtiraz Formu” ile itiraz edebilirler.

24. Bütünleme – Yaz Okulu var mıdır, nasıl yapılır?

Her akademik yıl başlamadan önce ilgili akademik yılda bütünleme sınavı veya yaz öğretimi uygulamasının yapılıp yapılmayacağı akademik takvim ile duyurulur. Bütünleme sınavının yapıldığı akademik yıllarda final sınavları için mazeret kabul edilmez. Bütünleme sınavının yapılmadığı durumda final sınavı için ilgili yönetim kurullarınca uygun görülen başvurulara mazeret sınavı hakkı verilir.

Yaz öğretimi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterli sayıda başvuru yapılan dersler için yönetim kurulu kararı ile açılır. Yaz öğretimi kapsamında açılmamış dersler Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumu tarafından açılmış yaz öğretimi programında alınabilir. Farklı bir yükseköğretim kurumundan alınacak dersin transfer edilebilmesi için, dersin üniversitemizdeki ders ile içeriğinin eşdeğer ve AKTS kredisinin eşit veya daha fazla olması gerekir.

Bütünleme yapılıp yapılmayacağı kurul kararıyla belirlenir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılmamıştır.

25. Kapadokya Üniversitesinde burs çeşitleri nelerdir?

Burssuz örgün öğretim programlarından birini kazanan öğrencilerin, Doğum yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri olan öğrencilere Nevşehir’de eğitim veren örgün öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda %15 bölge bursu verilmektedir. Bölge bursu işlemlerinde ÖSYM’ye verilen ikamet bilgisi geçerli sayılacaktır.

İlk sırada Üniversitemizin burssuz örgün öğretim programlarından birini tercih eden öğrencilere %15 tercih bursu verilmektedir.

Üniversitemizin giriş bursları öğrenim ücretiyle sınırlı olup zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek dönemi de (bir yıl) kapsar; ancak barınma, beslenme, ulaşım, kitap, donanım ve benzeri konuları kapsamaz. Söz konusu burslar karşılıksızdır. İndirim ve/veya bursların en yüksek oranda olanı geçerli sayılır. Eğitim ücretleri takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Ayrıca üniversitemizin “Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi” uyarınca mesleki eğilim bursu, kısmi çalışma bursu, akademik başarı bursu, kardeş bursu, şehit ve gazi çocukları bursu gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk koşulları söz konusu yönerge hükümlerince belirlenir.

“Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi”ne bu adresten ulaşılabilir.

26. Burslar ne kadar süre ile devam eder?

Burslar normal öğrenim süresince geçerlidir.

27. Burssuz olarak giren, ancak bir akademik yılın sonunda yüksek başarı sağlayan öğrenciler burs almaya hak kazanabilirler mi?

Evet, program birincileri akademik başarı bursundan faydalanabilirler.

28. Üniversitemizde burslu okuyan öğrenciler başka vakıf veya kuruluşlardan da burs alabilirler mi?

Evet, diğer vakıf ve kuruluşlardan da burs alabilirsiniz.

29. KYK bursundan yararlanabilir miyim?

Evet, KYK bursuna başvuru yapabilirsiniz.

30. Ödeme koşulları nedir?

İlk kayıtta ücretin en az 1/4’ü peşin olarak ödenir. Ücretin geri kalanı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında eşit taksitler halinde ödenir.

Ücretin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda indirim uygulanır: Uygulanacak indirim, eğitim ücreti ödeme planına uygun banka tüketici kredisi faiz oranı ortalamaları baz alınarak piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

31. Üniversitenizin konaklama imkânları nelerdir?

Nevşehir yerleşkemizde yurt ve apart bulunmaktadır. İstanbul yerleşkemizde ise okulumuza ait yurt veya apart yoktur. Yurt konaklama ücretine üç öğün yemek, Ürgüp’te konaklayanlar için servis, internet, haftada bir oda temizliği, çamaşırhane ve ısınma konaklama ücretine tabidir. Ürgüp kız/erkek Apart öğrenci evi ücretine ise, internet, elektrik, 30 ton su kullanımı, servis ve öğle yemekleri (okul yemekhanesinde faydalanmaları) ücrete tabidir. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve doğalgaz öğrenciye aittir.

 

http://kapadokya.edu.tr/ogrenci-adaylari/konaklama-imkani adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

32. Kütüphane imkânları nelerdir?

http://kutuphane.kapadokya.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

33. Ders kayıtları, dönem içi tatil, vb. tarihleri nereden öğrenebilirim?

http://kapadokya.edu.tr/akademik/akademik-takvim adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

34. Ders programını nereden öğrenebilirim?

Ders programlarını üniversitemizin internet sitesi duyurular bölümünden ve ilan panolarından öğrenebilirsiniz.

35. Üniversitenizde kaç tane öğrenci topluluğu vardır?

27 öğrenci topluluğu bulunmaktadır:

Almanca Konuşma, Atlı Spor, Dağcılık ve Bisiklet, Dans, Doğa, Düşünce Atölyesi, Fotoğraf ve Sinema, Genç TEMA, Gönülbir, Hezarfen Havacılık, İngilizce Konuşma, Uluslararası Öğrenci, MayDanozZ Sosyal Aktiviteler, Mutfak Dostları, Müzik, Pixel Gamers, Pusula Psikoloji, Sosyal Sorumluluk, Tiyatro, Türk Dünyası Kültür, Yeşim Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam, Happy Bodies, Genç LÖSEV, Renkli Çatı, Kültür ve Tartışma, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Genç Kızılay.

36. Bir problemim ya da sorum olduğunda ilgili kişiye en kısa sürede nasıl ulaşabilirim?

Öğretim elemanı ve öğrencilerin şikâyet ve taleplerini internet sitesinde sayfanın sağ altında yer alan Canlı Destek Sistemi (CDS) üzerinden iletmeleri esastır. CDS üzerinden şikayet veya talepler ilgili birim seçilerek iletilir (Örnek: internet erişimi ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız mesaj “Bilgi İşlem” birimi seçilerek iletilir. Öğrenci evinde konaklayan bir öğrenci kapı kolundaki arızayı “Öğrenci Evleri” birimini seçerek iletir. Öğrenci veya öğretim elemanlarımızın servislerle ilgili sorunları “İdari İşler” birimi seçilerek iletilir). CDS üzerinden iletilen taleplerde iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için mutlaka iletişim bilgileri doğru girilmelidir.

37. Kapadokya Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi nasıl çalışır?

 • Öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak,
 • Yükseköğretim yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilecek olumsuzluklarla baş etme konusunda gerekli becerileri kazandırmak,
 • Duygusal sorunları olan öğrencilere, bireysel ya da grupla psikolojik danışmanlık yapmak,
 • Öğrencilerin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili birim veya kurumlarla iş birliği yapmak,
 • Program değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet verir.
 • Danışmanlık talep eden öğrencilerimiz pdr@kapadokya.edu.tr e-posta adresinden randevu talep edebilirler.

38. Kapadokya Üniversitesinde Danışmanlık sistemi nasıl yürür?

Öğrenci Danışmanı Üniversitemize kayıtlı her öğrencin bir danışmanı vardır. Danışmanlık saatleri ders programı ile ilan edilir. Danışmanlar;

 • Danışmanlık yaptığı öğrencilere ders seçimlerinde ve yükseköğretim süreci boyunca yer alacakları tüm eğitim-öğretim süreçlerinde planlama desteği verirler.
 • Danışmanlık yaptığı öğrencilerin, program dahilinde alması gereken tüm dersleri alıp almadıkları ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol ederler.
 • Danışmanlık yaptığı öğrencilere yükseköğretim sürecine uyum, mesleki gelişim ve kariyer planında destek olurlar.
 • Yüksekokulun yayımladığı mevzuatların anlaşılmasını sağlamada destek olurlar.
 • Danışmanlık yaptığı öğrencilere yükseköğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümünde destek olurlar.
 • Danışmanlık yaptığı engelli öğrencilerin özel eğitim gereksinimlerinin karşılanmasını sağlarlar.

39. Kapadokya Üniversitesinde Öğrenci Konseyi sistemi nasıl işler?

Öğrenci Konseyini sınıf temsilcileri oluşturur. Sınıf temsilcileri arasından Öğrenci Konseyi başkanı ve Konsey Yönetim Kurulu seçilir. Konsey başkanı, üniversite öğrencilerini doğrudan ilgilendiren karar mekanizmalarında öğrencileri temsilen yer alır. Öğrencileri yönetimde temsil etmek, diğer üniversitelerle ortak gerçekleştirilecek her türlü kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde üniversitenin adını duyurmak, gelecekte gerçekleştirilecek etkinliklerde iş birliğinin devam ettirilmesini sağlamak Öğrenci Konseyinin hedeflerini oluşturmaktadır.