Tez Yazım Desteği kapsamında mesleğinin henüz başında olan öğretim elemanlarımıza hem kendi akademik çalışmalarında kullanmaları, hem de danışmanı oldukları lisans ve lisansüstü öğrencilerine sunacakları danışmanlık sürecinde faydalanmaları amacıyla tez yazım desteği verilir.

Tez Yazım Desteği kapsamında çalışma alanının ve araştırma konusunun belirlenmesi, hipotezlerin geliştirilmesi, araştırma planının oluşturulması, yöntem ve metodolojinin seçilmesi, verilerin toplanması, özetlenmesi, analiz ve değerlendirme aşamaları hakkında destek alan akademisyenimize bilgi ve tecrübe aktarımını kapsar.

  1. Çalışma Alanının Belirlenmesi

Çalışma alanı belirlenmesinde çalışmayı yapacak kişinin ilgisi, yetenekleri ve bilgi birikimi gibi etmenler belirleyici rol almaktadır. Dolayısıyla bu basamak akademik bir çalışmaya başlamadan önce yanıtlanması gereken ilk problemdir. Her bir akademik çalışma bir problemin cevabını arar nitelikte olduğundan çalışmanın hipotezi daha ilk aşamadan şekillenmeye başlar.

  1. Araştırma Konusunun Belirlenmesi

Gerçekleştirilecek çalışmanın alanı belirlendikten sonra çalışmanın çerçevesinin çizilmesi, konunun  ana hatları ve sınırlarının ortaya çıkarılması için özgün, bilime ve topluma katkı sağlayan bir araştırma konusu belirlenir. Konunun belirlenmesiyle  cevabı aranılan problem çalışmanın hipotezine dönüşür. Böylece çalışmanın planına zemin hazırlanmış olur.

  1. Hipotezlerin Geliştirilmesi

Çalışmanın hipotezi bir iddia niteliğinde olup, çalışma kapsamında cevabı aranan problemin soru cümlesi halinde ifade edilmiş biçimidir. Hipotezin belirlenmesi ile çalışmanın sistematiği ve konuya bakış açısı ortaya çıkmış olur.

  1. Araştırma Planının Oluşturulması

Hipotez kurulduktan sonra kaynakların etkin kullanımı için bir plan hazırlanır. Değişebilir nitelik taşıyan bu plan  çalışma sahibinin zihnindeki fikirleri somutlaştırma aşamasıdır. Çalışmanın iskeletini oluşturan araştırma planında bölüm ve başlıklar ortaya çıkarılır.

  1. Yöntem ve Metodolojinin Seçilmesi

Yöntem, çalışmanın nasıl gerçekleştirileceğinin bir ifadesi olduğu için çok önemli bir detaydır. Bu çerçevede seçilen konu ve kurulan hipotezin sınanmasına yönelik olarak en uygun yöntemin seçilmesi çalışmanın başarıya ulaşması açısından son derece önemlidir.

  1. Verilerin Toplanması

Yöntem ve metodoloji seçildikten sonra araştırma tipine uygun veri toplamak için çeşitli kaynaklara başvurulur. Günümüzde veri derleyen ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşun veri havuzundan yararlanılabileceği gibi bizzat araştırmacılar tarafından sahadan/deneklerden  de veri toplanması gerekebilir. Çeşitli kaynaklardan verilerin hazır alınması veya bizzat verinin çalışma sahibi tarafından toplanmasında kullanılacak yöntem belirleyicidir. Hazır veri kullanımı ya da aktif veri toplama sürecine kaynağın güvenilirliği belirleyici olup  ve bu konuda seçici olunması önemlidir.

  1. Uygulama ve Analiz

Bu aşamada toplanana verilerden anlamlı sonuçlar elde edilir. Kullanılacak verinin normal dağılıma uygunluk testi sonrası değişken tipine göre uygun istatistiksel analiz yöntemleri uygulanır.

  1. Değerlendirme ve Sonuç

Bu bölümde analiz sonucunda ortaya çıkan durum veya hesaplamalardan yararlanılarak test edilen hipotezin kabul veya reddine karar verilir. Ortaya çıkan sonuçlar bütüncül bir bakış ile yorumlanarak çalışma sonlandırılır.

Tez Yazım Desteği Talimatı için tıklayınız.

Tez Yazım Desteği İş Akışı için tıklayınız.